Condicions de Contractació o Política de Venta

PAGAMENT

Totes les formes de pagament a reclams.cat són 100% segures. En el moment de formalitzar la compra pot escollir lliurement com pagar-la, triant un dels següents mètodes:

Transferència bancària

És important que indiqui en moment de fer la transferència el seu nom i número de comanda. Aquesta quedarà validada després de fer la transferència i l'enviament serà realitzat en breus.

El pagament ha de ser realitzat en EUROS i totes les possibles comissions de canvi de divisa o bancàries aniran a càrrec seu.

Poden enviar el comprovant de la transferència al nostre correu comercial@reclams.cat però en qualsevol cas, la comanda no serà valida fins que no tinguem la confirmació bancària de la transferència.  

Targeta de crèdit, dèbit, VISA o MASTERCARD

El pagament amb targeta de crèdit o dèbit es realitza directament amb el TPV virtual de la nostra entitat bancària (Banc Sabadell). Aquest mètode utilitza un servidor, el qual fa servir la tecnologia SSL (Secure Socked Layer), en el que tot l'intercanvi d'informació va xifrat.

En el moment de realitzar el pagament mitjançant el TPV, se sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat i el codi de validació, per tal d'aportar  més seguretat en la transacció.

Recordar que tota transacció amb la nostra e-commerce és 100% segura.

És necessària una clau personal exclusiva per realitzar pagaments via Internet, la qual és facilitada per la seva entitat bancària.

Paypal

Paypal és un dels mètodes de pagament per Internet més segurs, fàcils i ràpids. Per poder-se registrar ha d’entrar a http://www.paypal.com i omplir el formulari. La creació del compte és totalment gratuïta. Més informació al lloc web anteriorment escrit.

ENVIAMENT

El client pot escollir dos mètodes d'enviament de les comandes:

Recollir a Reclams

Les comandes podran ser recollides a RECLAMS al C/. Artesans 30, 43800 Valls (Tarragona), sense cap cost addicional.

Transportista

El cost de l'enviament a tot l'estat espanyol exceptuant, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla serà de 7 Euros.

CANCEL·LACIÓ/DEVOLUCIÓ

Per exercir el dret de desistiment és imprescindible fer-ho enviant un email a comercial@reclams.cat

D'acord amb el que preveu el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, RECLAMS informa els Clients: El Client podrà exercitar el seu dret de desistiment dins del termini màxim de 14 dies naturals des del moment de la recepció del Producte.

Les despeses directes de la devolució, correran per compte del Client.

D'acord amb l'establert en l'article 45 del Reial decret Llei 1/2007, no serà possible exercir el dret de desistiment en aquells casos en els quals siguin adquirits Productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Termes i condicions d'ús

PREVI

Data d'última actualització: 21/12/2015

Pel fet d’utilitzar la Web l'Usuari accepta les presents condicions d'ús i es compromet a utilitzar la pàgina Web, els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb les mateixes.

L'Usuari accepta que l'ús de la Web, dels serveis i els continguts ho realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

ARTUR VIVES S.A. es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en les presents condicions d'ús, sent responsabilitat dels Usuaris llegir les mateixes amb atenció, cada vegada que desitgin utilitzar la pàgina Web.

ARTUR VIVES S.A. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la pàgina i/o als serveis, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís als Usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les particulars que els siguin aplicable.

Les presents condicions, i tot document al que es faci referència expressa en les mateixes, constitueixen l'acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l'objecte de les mateixes i substitueixen a qualsevol altre pacte o acord anterior, verbal o escrit, convingut entre vostè i nosaltres.

1.- TITULARITAT

El portal Web reclams.cat (d'ara endavant, la “Web”, també “el Lloc web”) pertany a la ARTUR VIVES S.A. amb domicili a efectes fiscals a C/. Artesans 30, 43800 Valls (Tarragona).

2.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

Les presents Condicions d'Ús de la Web, són subscrites, d'una part, per ARTUR VIVES S.A. amb C.I.F. A43219575, domicili a C/. Artesans 30, 43800 Valls (Tarragona). (d'ara endavant, “RECLAMS” ).

I, d'una altra, per l'Usuari (l'Usuari) les dades del qual de caràcter personal són els que aquest ha facilitat en el Lloc web i, especialment, a través del formulari que RECLAMS ha posat a la seva disposició a través del registre a RECLAMS.

S'entén per Usuari a qualsevol persona física o jurídica que utilitzi qualsevol dels productes o serveis oferts per o mitjançant la intermediació de RECLAMS.

3. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ.

Les presents condicions d'ús regulen l'accés, navegació i utilització de la Web, Facebook, Google plus, Twitter, Skype, Instagram i tantes altres puguin ser creades per i sota la denominació de RECLAMS.

No obstant l'anterior, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis, com per exemple, la venda online, es troben sotmesos a altres condicions, que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les presents Condicions d'ús.

En el cas de la contractació electrònica (venda online), prevaldran les “Condicions de Contractació” sobre les presents condicions d'ús.

4.- ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

Tant l'accés a la Web, Facebook, Google plus, Twitter, Skype, *Instagram i tantes altres creades per i sota la denominació de RECLAMS com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en els mateixos és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades de la Web, Facebook, Google plus, Twitter, Skype, Instagram i tantes altres puguin ser creades per i sota la denominació de RECLAMS de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d'aplicació i amb els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar els continguts de la Web, Facebook, Google plus, Twitter, Skype, Instagram i tantes altres puguin ser creades per i sota la denominació de RECLAMS amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establert, lesius dels drets i interessos de RECLAMS, dels altres Usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la present Web o Blog, així com impedir la normal utilització o gaudi dels mateixos per part dels Usuaris.

RECLAMS no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús o de l'incompliment de les presents condicions ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d'un virus en l'ordinador de l'Usuari; (ii) un mal funcionament del navegador; i (iii) l'ús de versions no actualitzades del mateix.

5. REGLES D'ÚS DE LA WEB, FACEBOOK, GOOGLE PLUS, TWITTER, SKYPE, INSTAGRAM, I TANTES ALTRES PUGUIN SER CREADES PER I SOTA LA DENOMINACIÓ DE RECLAMS

RECLAMS es reserva el dret a cancel·lar el compte de l'Usuari o Usuari registrat, podent procedir a la resolució del present contracte. Especialment podrà realitzar-se la cancel·lació com a Usuari en cas de detectar l'incompliment de qualsevol de les obligacions contractuals contretes en el present acte, així com en cas d'observar un ús del Lloc web i/o del compte contraris als termes generals d'ús, la política de privacitat del Lloc web i els usos de bona fe.

En aquest sentit, l'Usuari es compromet a:

• No utilitzar el Lloc web o qualsevol dels elements que ho integrin, per desenvolupar operacions de temps compartit, constituir-se en proveïdor de serveis d'aplicacions programari en la mesura en què estiguessin orientats a fer possible l'accés de tercers a la plataforma o a qualsevol dels seus components, a través d'operacions de lloguer, serveis administratius o qualssevol uns altres d'anàloga consideració, compartint-los o posant-los a la disposició de tercers.

• Utilitzar la Web, Facebook, Google plus, Twitter, Skype, Instagram i tantes altres puguin ser creades per i sota la denominació de RECLAMS per recollir dades de caràcter personal d'altres Usuaris.

• No publicar a la Web, Facebook, Google plus, Twitter, Skype, Instagram i tantes altres puguin ser creades per i sota la denominació de RECLAMS, ni utilitzar-los com a sistema de gestió i intercanvi d'informació i/o documentació il·legal, contraria a la moral o l'ordre públic, contraria als drets d'autor i/o de propietat industrial.

• No realitzar actes d'enginyeria inversa, presa de requisits i altres activitats encaminades a desenvolupar una plataforma online idèntica o semblant a la que posa a la seva disposició RECLAMS. Aquesta activitat pot ser considerada com un acte de competència deslleial i vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial que RECLAMS té sobre la plataforma.

• No sotmetre a la plataforma a càrregues de treball que vagin clarament orientades a la desestabilització de la mateixa, com atacs de denegació de serveis (DDoS) o situacions semblants. En cas de detectar-se aquest tipus de situacions, el nivell de servei anteriorment indicat, no serà aplicable, sent considerada una situació d'emergència.

• No traduir, adaptar, millorar, transformar, corregir la plataforma, o qualsevol dels elements que els integrin ni de cap altra forma modificar-la, no podent incorporar la plataforma a altres programari o plataformes pròpies o proveïdes per tercers.

• No retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que RECLAMS, com a legítim titular dels drets, incorpori a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, marques d'aigua en les imatges, copyright, ©, ® i T, etc.) ja fora en la pròpia plataforma com en el material associat.

• Posar en coneixement de RECLAMS qualsevol fet o situació que hagués ocorregut que pogués posar en risc la seguretat en l'accés per part d'Usuaris autoritzats.

• Impedir el normal desenvolupament d'un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través de la Web, Facebook, Google plus, Twitter, Skype, Instagram i tantes altres puguin ser creades per i sota la denominació RECLAMS, ja sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, participació o funcionament d'aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri de cap manera les presents Condicions d'ús.

• Queda prohibit forçar fallades o buscar bretxes de seguretat en la plataforma.

6. PARTICIPACIÓ DELS USUARIS A LA WEB, FACEBOOK, GOOGLE PLUS, TWITTER, SKYPE, *INSTAGRAM, I TANTES ALTRES PUGUIN SER CREADES PER I SOTA LA DENOMINACIÓ DE RECLAMS I RESPONSABILITATS

RECLAMS es reserva la possibilitat de supervisió dels continguts publicats pels Usuaris a la Web, Facebook, Google plus, Twitter, Skype, Instagram i, en cas d'usos diferents que entorpeixin l'ús a altres Usuaris, la retirada dels seus comentaris i/o publicacions.

Queda prohibit publicar continguts:

• Que puguin ser considerats com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de tercers i, molt especialment, dels menors d'edat.

• Que incloguin fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l'oportú consentiment dels seus titulars.

• Que vulnerin el secret de les comunicacions, la infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial, o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

• Que continguin qualsevol material o informació que sigui il·legal, racista, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol forma contrària a la moral o a l'ordre públic.

• Que continguin “*spam” ni enllaços a Llocs sense relació amb l'espai corresponent.

• Que tinguin per finalitat promoure i/o publicitar la venda, el consum i/o l'ús de qualsevol productes i/o serveis.

• Que incloguin publicitat o comunicacions comercials, per a l'emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb el mateix fi.

RECLAMS no assumeix cap tipus de responsabilitat pels continguts publicats per Usuaris. No obstant això, es reserva la possibilitat de supervisar i/o moderar qualsevol contingut publicat pels Usuaris a la Web, Facebook, Google plus, Twitter, Skype, Instagram i, en cas que vulneri les presents condicions d'ús o la Política de Privacitat http://www.reclams.cat/avis-legal/ , d'editar-ho o eliminar-ho.

7- L'ALTA COM A REGISTRE

Per a l'accés a aquells productes i serveis, tant de pagament com a gratuïts, oferts en el Lloc web de reclams.cat en els quals esdevé necessari recopilar les dades de caràcter personal de l'Usuari, s'entén que en completar els formularis incorporats a aquest efecte en el present Lloc web, facilita els mateixos lliure i voluntàriament i que consent i autoritza expressament al fet que RECLAMS reconegui i tracti de forma automatitzada totes les dades de caràcter personal que es sol·licitin i siguin necessàries per dur a terme les finalitats i objectius que es detallen al llarg de les Condicions Generals de Contractació i segons l'exposat en la Política de Privacitat a http://www.reclams.cat/avis-legal/.

7.1- REGISTRE D'USUARIS

L'Usuari, encara que no realitzi cap compra amb RECLAMS, pot estar registrat com a Usuari de la plataforma a través del corresponent formulari de registre de reclams.cat, de tal forma que podrà rebre periòdicament el llançament d'ofertes, promocions a través de l'email d'acord amb la Política de Privacitat a http://www.reclams.cat/avis-legal/.

El registre com a Usuari és completament gratuït i podrà ser realitzat de forma electrònica a través de l'apartat [“ENTRAR” o “CREAR EL SEU COMPTE”] on l'Usuari haurà d'introduir totes les seves dades reals i veraces, atès que serà l'única forma que tindrem de poder processar les possibles comandes que realitzi en el futur.

En cap concepte RECLAMS es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitats pels Usuaris finals, per la qual cosa cadascun d'aquests són els responsables de les possibles conseqüències, errors i fallades que posteriorment puguin derivar-se de la falta de qualitat de les dades.

7.2 CONDICIONS DEL REGISTRE COM A USUARI

El compte d'Usuari registrat és personal i intransferible, podent registrar-se com a Usuari tant persones físiques com a persones jurídiques.

En cap cas està permesa la cessió del compte d'Usuari registrat entre diferents persones, quedant a la disposició de RECLAMS l'eliminació de la mateixa tan aviat com sigui detectat.

RECLAMS facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'Usuari que es registri com a tal en el Lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà de la Web. L'Usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats de la Web podrà ser modificada a tot moment per l'Usuari. L'Usuari es compromet a notificar a RECLAMS de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

7.3 BAIXA EN EL REGISTRE

A tot moment l'Usuari podrà sol·licitar la baixa dels serveis en els quals s’hagués registrat. Quan ho desitgi, per mitjà de correu electrònic a través de l'adreça d'email registrada en el compte d'Usuari a administracio@reclams.cat una vegada efectuada la baixa, l'Usuari podrà sol·licitar un nou registre com a Usuari, reservant-se la facultat RECLAMS de no admetre aquest registre en els casos concrets especificats en la clàusula denominada “Usos no autoritzats” o en cas de conflicte o controvèrsia suscitats entre les parts, per resoldre o finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència de l'Usuari i/o perjudici a RECLAMS, als seus col·laboradors i associats o als seus Usuaris o potencials Usuaris.

8- PROTECCIÓ, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Veure política de privacitat http://www.reclams.cat/avis-legal/

9- POLÍTICA DE COOKIES

Veure política de cookies http://www.reclams.cat/avis-legal/

10.- ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

En el present Lloc web es poden trobar links que permeten un vincle o enllaç amb altres pàgines o Llocs web.

RECLAMS no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del com es té accés des del present lloc web o bé que permeti un vincle o enllaç amb aquest lloc web, llocs als quals accedeix l'interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

Així mateix, tampoc es garanteix l'absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des del Lloc web de RECLAMS que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari) en els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent així mateix a -RECLAMS de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l'anterior.

11.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

RECLAMS no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts en el seu Lloc web, si bé durà a terme els seus millors esforços per garantir la regularitat i el bon funcionament dels mateixos.

A tals efectes, RECLAMS queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats de qualsevol índole i derivats de la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament dels serveis per causes de força major o d'errors a les xarxes de transmissió d'informació aliens a la voluntat de RECLAMS.

12.- MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D'ÚS, DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ, DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE COOKIES. 

RECLAMS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís tot el conjunt de condicions, termes, polítiques de privacitat i de cookies per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, corresponent a l'Usuari consultar periòdicament les presents condicions i polítiques a fi de comprovar o assabentar-se de l'existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l'última actualització.

13.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'Usuari reconeix i accepta que a excepció del contingut, dades o la informació que cada Usuari faciliti voluntàriament a la Web, Facebook, Google plus, Twitter, Skype, Instagram tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altres elements establerts per RECLAMS en el present Lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines Web que conformen el Lloc web o "*look and feel", marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines Web) pertanyen a RECLAMS i/o a tercers que li han cedit els seus drets. A tals efectes, s'entendrà com a Lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per RECLAMS per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas l'accés al Lloc web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de d’aquests drets per part dels seus titulars, tret que s'estableixi expressament el contrari.

Els presents Termes i Condicions d'Ús del Lloc web no confereixen als Usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per RECLAMS o el tercer titular dels drets afectats.

Sense perjudici de tot l'anterior, si l'Usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement com més aviat millor, remetent un correu electrònic a l'adreça administracio@reclams.cat.

14.- COMUNICACIONS

Des de RECLAMS, ens posarem en contracte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina Web. A efectes contractuals, vostè consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit.

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d'enviar-se preferiblement a través de correu electrònic a l'adreça administracio@reclams.cat.

També poden enviar una carta a ARTUR VIVES S.A. C/. Artesans 30, 43800 Valls (Tarragona).

S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin a la nostra pàgina Web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d'una carta, que tenia l'adreça correcta, estava correctament segellada i que va anar degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d'un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l'adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

15. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre RECLAMS i els Usuaris. No obstant això, en els casos en els quals aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un fur determinat, RECLAMS - i els Usuaris/Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals.